ธอส.อนุมัติแล้ว รายได้ 1 หมื่น กู้ได้เลย 1 ล้าน ผ่อนเริ่มที่ 2,500

เปิดให้ลงทะเบียนกันได้แล้วจ้า สำหรับ บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สินเชื่อ Two-GEN สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จาก ธนาคาร ธอส. สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่เปิดโอกาสให้ผ่อนชำระได้สำหรับคน 2 รุ่น เป้าหมายหลักเพื่อช่วยลูกค้าให้มีบ้านเป็นของตนเองง่ายขึ้น

โดยผู้กู้ยืมเงิน มีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป จะสามารถขอ กู้ยืมเงินได้ สูงถึง 1 ล้านบาท ค่างวดต่อเดือนอยู่ที่ 3-4 พันบาท สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 70 ปี โดยพิจารณาวงเงินให้กู้จากรายได้ของบิดา-มารดา ส่วนระยะเวลาการผ่อนชำระสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ขยายเป็น 70 ปี ด้วยการนำอายุของบุตรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มาเป็นผู้กู้ร่วม

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สินเชื่อ Two-GEN ธนาคาร ธอส. สามารถยื่นคำขอ กู้ยืมเงิน และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัด กำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน

วัตถุประสงค์ขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

 • เฉพาะกรณีกู้ใหม่
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

วงเงิน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

 • กำหนดวง เงินให้กู้ยืม สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ เงินกู้ยืม
 • ไม่น้อยกว่า 10 ปี และสามารถขอกู้เกิน 40 ปีได้ โดยอายุของบุตรที่กู้ร่วมเมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย

คุณสมบัติยื่นขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

 • ประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี และขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกู้ร่วมกับบุตรที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น
 • บุตรที่ กู้ยืมเงิน ร่วมต้องไม่มีภาระผูกพันกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

วิธีที่ลงทะเบียนสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

สามารถสมัคร กู้ยืมเงิน ได้ที่ธนาคารธอส.ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บ ธอส.

ข้อมูลเพิ่มเติมลงทะเบียนสินเชื่อ Two-GEN ธอส.คลิกที่นี่

เอกสารประกอบขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Two-GEN ธอส.

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

*พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

*ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ ( กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ธอส.อนุมัติแล้ว รายได้ 1 หมื่น กู้ได้เลย 1 ล้าน ผ่อนเริ่มที่ 2,500

Related Articles