เอาไปสร้างตัว ออมสิน ให้วงเงิน 200,000 เอาไปใช้ลงทุนก่อนได้เลย

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ตามนโยบายของทางรัฐบาล จากทาง ธนาคารออมสิน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ภายใต้ชื่อ โครงการธนาคารประชาชน ซึ่ง สามรถ กู้ยืมเงิน ได้สูงสุดที่ 200,000 บาทต่อาราย เพื่อป็นการให้เงินลงทุนแบบหนุมเวียน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เปิดกิจการส่วนตัว หรือจะนำไป ใช้เป็นค่าใช้จ่าย ในการดำรงชีพต่างๆ หรือ ชำระหนี้ ก็ได้

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม โครงการธนาคารประชาชน จาก ธนาคาร ออมสิน มีจุดประสงค์ เพื่อช่วยประชาชน ในการประกอบอาชีพ หรือ การทำธุรกิจขนาดย่อยของตัวเอง ซึ่ง สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ตัวนี้ มีวง เงินกู้ยืม ตามความสามารถในการชำระคืน ที่ไม่เกิน รายละ 200,000 บาท

จำนวน เงินกู้ยืม ออมสิน ธนาคารประชาชน

ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน ธนาคารประชาชน

-กรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้อัตราดอกเบี้ย เป็นไป ตามประกาศทางธนาคาร

ระยะเวลาการชำระคืน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน ธนาคารประชาชน

-เงินกู้ยืม ในระยะสั้นให้มีการ ทบทวนวงเงิน ในทุกๆปี

-เงินกู้ยืม ในระยะยาว

 • วงเงิน ไม่เกิน 50,000 ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 3 ปี
 • วงเงิน ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 5 ปี
 • วงเงิน ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 8 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน ธนาคารประชาชน

 • เป็นผู้ประกอบการ รายย่อย เช่น ค้าขาย และ ผลิต สินค้า อุปโภค บริโภค เพื่อจำหน่าย
 • เป็นผู้ที่มี รายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ลูกจ้างหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน มีเงินเดือน ประจำ
 • เป็นผู้ที่ยังไม่มีอาชีพใดๆ ที่ตั้งใจจะประกอบอาชีพ
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ และ ที่อยู่อาศัยที่แน่นอน
 • เปิดบัญชี เงินฝาก ที่สาขา ที่จะยื่นขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม
 • ไม่เป็นลูกจ้าง ธนาคารออมสิน

ข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียน กู้ยืมเงิน ออมสิน ธนาคารประชาชนคลิกที่นี่


หลักประกัน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน ธนาคารประชาชน

กรณีที่ใช้บุคคลมาค้ำประกัน ผู้ที่ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีที่อยู่ อาศัย แน่นอน ติดต่อได้
 • ไม่เป็น พนักงาน ออมสิน

เอาไปสร้างตัว ออมสิน ให้วงเงิน 200,000 เอาไปใช้ลงทุนก่อนได้เลย

Related Articles