ออมสินให้คนละ 50,000 ผ่อน 1,000 แค่มีบัญชีออมสินมายืมได้เลย

อีกบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ดีๆ จาก ธนาคารออมสิน  ที่สามารถขอ กู้ยืมเงิน สูงสุดที่ได้ 50,000 บาท ผ่อนถูกแค่เดือนละ 1,000 บาท นานถึง 36 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการ์ณ โควิด 19 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับ ผู้มีรายได้ประจำ วง เงินกู้ยืม 50,000  สามารถ ยื่นเรื่องขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ผ่านทางเว็บไซต์ ธนาคาร ออมสิน โดยที่ผู้สนใจ สามารถ ขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จาก ธนาคารออมสิน ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

วงเงิน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน เพื่อค่าใช้จ่าย ผู้มีรายได้ประจำ

 • มีวง เงินกู้ยืม ได้สูงสุด 50,000 บาท

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน เพื่อค่าใช้จ่าย ผู้มีรายได้ประจำ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากโควิด 19
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน
 • มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

เงื่อนไข สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน เพื่อค่าใช้จ่าย ผู้มีรายได้ประจำ

 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน
  ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกัน
  ประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
 • ระยะเวลาชำระคืน เงินกู้ยืม และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี
 • ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

วิธีการสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน เพื่อค่าใช้จ่าย ผู้มีรายได้ประจำ

1.ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด


ลงทะเบียนกู้ยืมเงินออมสินผู้มีรายได้ประจำคลิกที่นี่


2.ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา

3.ยื่นเอกสารการขอกู้ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่สาขา

4.ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน

เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน

เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

เอกสารทางการเงิน

 • สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกั

ออมสินให้คนละ 50,000 ผ่อน 1,000 แค่มีบัญชีออมสินมายืมได้เลย

Related Articles